Odbierz wynik badania
Pięcioznakowy kod użyty podczas rejestracji próbki
4 ostatnie cyfry PESEL lub rok urodzenia pacjenta
podane podczas rejestracji